North Carolina, 2001

 

IM166.JPG (99059 bytes) IM169.JPG (104547 bytes) IM172.JPG (109595 bytes)
 

 

IM178.JPG (102135 bytes) IM180.JPG (109501 bytes) IM181.JPG (101151 bytes) IM184.JPG (100500 bytes) nan-lor.jpg (81729 bytes)
 

 

IM164.JPG (86328 bytes) IM174.JPG (104682 bytes)