Updated 6/19/05

Fourth of July, 2005

 

T7030035.JPG (84342 bytes) T7030036.JPG (95944 bytes) T7030037.JPG (84621 bytes) T7030038.JPG (80814 bytes) T7030039.JPG (85887 bytes)
 

 

T7030040.JPG (80986 bytes) T7030041.JPG (86106 bytes) T7030042.JPG (60141 bytes)
 

 

T7040043.JPG (119429 bytes) T7040044.JPG (80343 bytes) T7040045.JPG (57921 bytes) T7040046.JPG (58110 bytes) T7040047.JPG (57483 bytes)
 

 

T7040048.JPG (49871 bytes) T7040049.JPG (84771 bytes) T7040050.JPG (105790 bytes) T7040051.JPG (116137 bytes) T7040052.JPG (102792 bytes)
 

 

T7040053.JPG (64219 bytes) T7040054.JPG (61523 bytes) T7040055.JPG (61263 bytes) T7040056.JPG (60550 bytes)